Veikla

Visų dokumentų forminimas privalus ir vykdomas, kaip pilnai veikiančios, gamybinės įmonės.
Trys darbuotojai atlieka: vadovo, pavaduotojų, gamybinio skyriaus, buhalterijos, personalo darbuotojo, saugumo technikos, tiekimo, remonto bazės ir kt. darbą.

Bendras vadovavimas

 • Įstatų ruošimas, registravimas registrų centre (keičiantis AB įstatymui);

 • organizuojami eiliniai ir neeiliniai (dėl įstatinio kapitalo didinimo ar pan.) akcininkų susirinkimai, ruošiami, redaguojami, spausdinami dokumentai, kviečiami akcininkai;

 • organizuojami Valdybos posėdžių susirinkimai, ruošiami dokumentai, nutarimai;

 • ruošiami direktoriaus įgaliojimai, įsakymai (atostogos, vidinė tvarka ir pan.);

 • firminių blankų, vizitinių kortelių paruošimas;

Personalo skyrius

 • personalo dokumentų tvarkymas (darbo sutartys, asmens kortelės, atlyginimai, įsakymai, atostogos, stažas ir kt.)

 • vykdoma iki reorganizacijos 2000 m. dirbusių darbuotojų dokumentų apskaita ir, esant reikalui - dokumentų paieška;

Archyvų darbuotojas

 • prižiūrima ir tvarkoma pagal reikalavimus archyvinės, projektinės dokumentacijos apskaita (nuo katilinės ir šilumos tinklų veiklos pradžios);

 • įmonės buhalterinių-finansinių, personalo dokumentų tvarkymas ir archyvavimas pagal Marijampolės savivaldybės nurodymus.

Techninis skyrius

 • visos savivaldybės teritorijoje naujai ruošiamų toponuotraukų derinimas;

 • paruoštų techninių projektų derinimas visoje savivaldybės teritorijoje;

 • UAB „Litesko“ paruoštų investicinių projektų derinimas;

 • Dalyvavimas komisijoje dėl UAB „Litesko“ investicijų;

 • Žinoti katilinės specifiką, įrengimų darbo principus, šiluminių trąsų išsidėstymą visoje Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

 • Domėtis naujausiomis katilinių technologijomis.

 • iš UAB „Litesko“ perimtų investicijų inventorizacija, užregistravimas VĮ Registrų centre;

 • renovuotų šilumos tinklų priežiūra ir techninė apskaita.

 • Likviduojamo ilgalaikio turto likvidavimo projektų paruošimas, derinimas valstybės institucijose;

 • Vykdomas nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų pardavimas, skelbimai spaudoje, paraiškos, konkursai, vertinimai ir kt.

 • Likviduoto ilgalaikio turto išregistravimas iš registro VĮ Registrų centras.

Saugumo technikos darbuotojas

 • veikiančios įmonės registravimas darbo inspekcijoje;

 • Saugumo technikos 6 žurnalų pildymas, instruktažų pravedimas ir kt.;

 • Saugumo technikos dokumentacijos (įvairiausių taisyklių) kaupimas ir pastovus atnaujinimas;

 • Egzaminų laikymas, Pažymėjimo įgijimas įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

 • Egzaminų laikymas, priešgaisrinės saugos Pažymėjimo įgijimas.

Gamybos - remonto skyrius

 • Bendra teritorijos priežiūra;

 • Nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų priežiūra ir sandėliavimas.

 • Sandėliavimo patalpų tinkama priežiūra;

 • Vykdomas nenaudojamo ilgalaikio turto likvidavimas (šiluminės trąsos ir kt.).

Buhalterijos skyrius

 • Pilna buhalterinė apskaita:

 • Finansinės atskaitomybės dokumentų ruošimas pagal verslo apskaitos standartus;

 • Balansų ir veiklos ataskaitų teikiamas savivaldybės turto skyriui (kas ketvirtį);

 • Įmonės veiklos duomenų teikimas LR statistikos departamentui (kas ketvirtį);

 • Mėnesinių bei metinių ataskaitų ruošimas bei teikimas VMI, VSDFV pagal nustatytus terminus ( PVM deklaracija, GPM deklaracija, soc. draudimo ataskaitos, Pelno mokesčio deklaracija ir t.t).

 • Ilgalaikio turto apskaita – gautų investicijų iš UAB „Litesko“ pajamavimas, nusidėvėjimo skaičiavimas (tiek išnuomotam, tiek neišnuomotam turtui), seno (nusidėvėjusio) turto nurašymas. Vykdomas investicijų (renovuoto turto) registravimas VĮ „Registrų centras“ registre, bei perduoto nelikvidaus ilgalaikio turto nurašymas bei išregistravimas iš VĮ „Registrų centras“ registro.

 • Trumpalaikio turto apskaita – iš UAB „Litesko“ grįžtamų medžiagų pajamavimas į sandėlį bei nurašymas jį pardavus.

 • Nekilnojamojo turto mokesčių, nusidėvėjimo apskaita, žemės mokesčiai, žemės nuomos, PVM, gyventojų pajamų, aplinkos taršos ir kt.

 • Balansams sudaryti ir apskaičiuoti mokesčiams yra vedama pirminė apskaita.

 • Pagal nuomos sutartį su UAB „Litesko“, yra apskaitomas ilgalaikio turto nudėvėjimas ir parduodamas UAB „Litesko“. Sąskaitų už išnuomotą turtą UAB „Litesko“ išrašymas, jų apmokėjimo kontrolė bei tarpusavio skolų suderimas.

 • Vedama investicijų apskaita (pirkimas, seno (renovuoto) turto išregistravimas, naujo užregistravimas) – kartu su techniniu skyriumi sutikrinama – turi atitikti brėžinius, medžiagų kiekius;

 • Administracijos išlaikymui skirtų lėšų apskaita. Sąskaitų už ryšių, eksplotacines bei kitas paslaugas apskaitymas bei apmokėjimas.

 • Darbuotojų darbo laiko apskaita (tabeliai, įsakymai dėl atostogų), darbo užmokesčio priskaitymas bei išmokėjimas. Mokesčių, skaičiuojamų nuo darbo užmokesčio priskaitymas, deklaravimas bei savalaikis sumokėjimas.

 • Parduoto nelikvidaus ilgalaikio turto nurašymas, išregistravimas iš VĮ Registrų centro.

 • Grįžtamų medžiagų užpajamavimas ir nurašymas likvidavus;