Istorija

UAB “Marijampolės šilumos tinklai” buvo įsteigta 2000-04-01, reorganizavus SP AB “Alytaus šilumos tinklai”. Bendrovės steigėjas - Marijampolės savivaldybė. Bendrovė įregistruota 2000 metų balandžio mėn. 27 d. su 23 565 520,- Lt įstatiniu kapitalu. Po reorganizacijos, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ atiteko 3 664 112 litų bendrasis nuostolis ir apie 8 mln. litų įsipareigojimų.

Marijampolės miesto tarybos 2000-03-07 sprendimu Nr. 585, pagal 2000-05-24 turto nuomos sutartį Nr. 00-03-16-007, turtas, kuris reikalingas šiluminės energijos gamybai ir tiekimui vartotojams, buvo išnuomotas UAB “Litesko” 15 metų, o 2003 m. Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu, nuoma pratęsta iki 2025 metų.

Po 2000 metų spalio mėn. 31d. reorganizacijos, atsiskyrus UAB “Kalvarijos šilumos tinklai” ir SP UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai”, bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 20 782 300,- Lt.

2010-12-31 UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas sudaro 21 362 300 litų, po pagrindinio akcininko 2008 m. atlikto turtinio įnašo – Igliaukos katilinės perdavimo bendrovei.

Marijampolės savivaldybė yra UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ steigėjas ir vienintelis akcininkas, valdantis 2 112 953 vnt. (100%) paprastąsias vardines akcijas.

Išnuomoto ir neišnuomoto turto dalys yra apskaitomos UAB “Marijampolės šilumos tinklai” balanse. Šiam turtui kas mėnesį yra skaičiuojamas nusidėvėjimas, apskaitomi ir sumokami mokesčiai. Neišnuomoto turto dalis yra administruojama UAB “Marijampolės šilumos tinklai”, išnuomoto – UAB “Litesko” fil. “Marijampolės šiluma”.

Apskaita UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ tvarkoma vadovaujantis Verslo apskaitos standartais bei kitais norminiais aktais.